Одбрана на дипломска Ангела Јонческа

На ден 12.02 петок, во 11 часот на Microsoft Teams, кандидатката Ангела Јонческа од Струга ќе го брани својот дипломски труд на тема:

The gothic and the fantastic elements in Emily Bronte's Wuthering Heights, пред комисија во состав:

проф. д-р Љубица Кардалеска-Радојкова, виш лектор Елена Танева и доц. д-р Татјана Срцева-Павловска - ментор.