ИЗВЕСТУВАЊЕ

Во четврток на ден 14.01.2021 во 11:00 часот на платформата Microsoft Teams ќе се одржи јавна одбрана на магистерскиот труд на кандидатката Жаклина Бандовска на тема: ,,Оданочување на моторните возила во рамките на Европската Унија и oданочување на моторните возила во Република Северна Македонија”.

Комисија: Проф. д-р Зорица Силјановска,

Претседател, Доц. д-р Зинет Асани, член

Проф. д-р Сејдефа Џафче, ментор