Соопштение за заверка на зимскиот семестар за прв циклус на студии за академската 2020/2021

Се известуваат студентите на АУЕ ФОН дека, од 03 Ноември до 10 Ноември 2020 година, започнува заверка на зимскиот семестар за прв циклус на студии за академската 2020/2021 година.

Студентите се должни целосно да го потполнат семестралниот лист и статистички образец бр 20А (во понатамошниот текст: документација за заверка на семестар), преземи од следниот линк или да го подигнат од пултот на во фоаjето на Универзитетот. Студентите се должни на серместралниот лист да го наведат бројот за таксена марка кој преку СМС го добиваат со порака од број 144166.

Студентите се должни комплетната документацијата за заверка на семестар да ја достават лично во службата за студентски прашања во периодот од 08:00-16:00 часот најдоцна до 10 Ноември 2020година.

Проверка на вашите финансии можете да извршите во службата за сметководство, на следната е-mail адреса: sejhan.asoska@fon.edu.mk .

При присуство во просторите на Универзитетот, студентите задолжително ги почитуваат протоколите за мерки за превенција од ширење на COVID 19 и тоа:

- Го користат исклучиво главниот влез во просториите на Универзитетот каде ќе биде измерена телесна температура;

- Користат средство за дезинфекција на обувките и рацете на влезот од високообразовната установа;

- Задолжително носат заштитна маска на лицето и ракавици;

- Носат сопствено пенкало за поплнување на документацијата;

- Го почитуваат физичкото растојание од најмалку 2 метри оддалеченост меѓу присутните во холот и пред шалтерот каде се поднесуваат семестралните листови и одржуваат физичко растојание при потполнување на листовите на местата кои се обележани за таа намена;

- Почитување на заштитните превентивни мерки: носење заштитни маски, одржување физичко растојание, редовно дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена постојано кога се присутни во просториите на Универзитетот.

Translation

We hereby inform the students of AUE FON thatt he semester registration for the first cycle of studies for academic year 2020/2021 begins, from November 3 to November 10, 2020.

Students are required to complete the semester sheet and statistical form no 20А. (hereinafter: documentation for semester registration). Students may download the documentation from the following link or pick it up from the counter in the University lobby. Students are required to list the number for the tax stamp on the semester sheet, which they receive via SMS with a message from the number 144166.

Students are required to submit complete documentation for semester registration in person at the Student Affairs Office in the period from 08:00 to 16:00 no later than November 10, 2020.

You can check your finances trough the following email adress: sejhan.asoska@fon.edu.mk

While attending the University premises, students are required to conform to the protocols for measures preventing the spread of COVID 19, as follows:

- They use only the main entrance to the premises of the University where the body temperature will be measured;

- Use means of disinfecting shoes and hands at the entrance of the higher education institution;

- Carry their own pen to fill up the documentation;

- Be sure to wear a face mask and gloves;

- Observe the physical distance of at least 2 meters between those present in the hall and in front of the counter where the semester sheets are submitted, as well as maintain a physical distance when filling in the sheets at the places marked for that purpose;

- Observance of the protective preventive measures: wearing protective masks and gloves, maintaining physical distance, regular disinfection of the hands, proper respiratory hygiene constantly when they are present on the premises of the University.