Одбрана на магистерски труд Кандидат: Ајѓин Абишевски

Одбрана на магистерски труд

Кандидат: Ајѓин Абишевски

Почитувани,

На ден 05.11.2020 година во 13:00 часот, на платформата Microsoft Teams е закажана јавна одбрана на Maгистерски труд на кандидатот Ајѓин Абишевски со наслов:" Имотните деликти во битолско - преспанскиот регион во периодот 2010 - 2016 година ", под менторство на Проф.Д-р Татјана Велкова.

Сите заинтересирани кои што сакаат да ја следат јавната одбрана, треба да испратат порака до tatjana.velkova@fon.edu.mk најдоцна до 04.11.2020 година до 16:00 часот.