Одбрана на магистерска тема на кандидатката Лила Миленковиќ Младеновска

Одбрана на магистерска тема на кандидатката Лилa Миленковиќ Младеновска, ќе се одржи во четврток (08.04. 2021) од 14:00 часот.

Тема “ Меѓусоседска соработка на Република Северна Македонија во спречување на организаиран криминалитет - особено соработка со Република Србија ” - Факултет за детективи и безбедност

Комисија, во состав: Проф. д-р Митасим Беќири, претседател,

Проф. д-р Насер Етеми, – член

Проф. д-р. Назми Маљичи – член и ментор