Thesis defense - candidate Antonella Janeva Mladenovska

On 17.12.2020 at 12.45 will be held online - public defense of the specialist paper on "Social networks as a modern tool for successful promotion" of the candidate Antonella Janeva Mladenovska. Mentor: Assoc. Dr. Silvana Jovceska

На ден 17.12.2020 година во 12.45 часот ќе се одржи онлине - јавна одбрана на специјалистичкиот труд на тема "Социјалните мрежи како современа алатка за успешна промоција" на кандидатот Антонела Јанева Младеновска. Ментор: доц. д-р Силвана Јовческа