Thesis defense - candidate Viktorija Velkovska Pinjic

On 17.12.2020 at 12.30 will be held online - public defense of the specialist paper on "Marketing in nautical tourism" by the candidate Viktorija Velkovska Pinjic. Mentor: Assoc. Dr. Silvana Jovceska

На ден 17.12.2020 година во 12.30 часот ќе се одржи онлине - јавна одбрана на специјалистичкиот труд на тема "Маркетинг во наутичкиот туризам" на кандидатот Викторија Велковска Пињиќ. Ментор: доц. д-р Силвана Јовческа